Actueel 2021

Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2021 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde sub-pagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht. 
 
                                                                  _________________ 

 
Afbeelding invoegen 
 
Afbeelding invoegen
 
 
Waterstanden van Maas en Rijn stroomafwaarts lager dan verwacht – juli 2021

Een aantal dagen van extreme weersomstandigheden met overvloedige regenval leverde in het heuvelachtige stroomgebied van Maas en Rijn in België, Duitsland en Nederlands Limburg onverwacht grote problemen op. Vooral in een aantal plaatsen in de rivierdalen van de zijrivieren steeg het rivierwater razendsnel.
In een aantal gebieden met catastrofale gevolgen. Het aantal dodelijke slachtoffers bedraagt vele tientallen in België en Duitsland. De materiele schade is enorm. De bewoners in een aantal gebieden werden waar mogelijk uit voorzorg geëvacueerd.
 
Stroomafwaarts komt al het rivierwater van Maas en Rijn dat bovenstrooms voor de enorme ravage zorgde, door Nederland. Het merendeel wordt bij hogere waterstanden afgevoerd naar zee via het Haringvlietsluizen. Geringere  hoeveelheden van het Rijnwater worden afgevoerd via de Nederrijn, Lek en de IJssel. Onder meer stroomt het water naar het IJsselmeer en het Noordzeekanaal en verder richting Waddenzee en Noordzee.

De stijging van de waterstanden blijven stroomafwaarts in Nederland beperkt. De waterstand bij Lobith was al lager dan verwacht; circa 14 meter boven NAP. Vele decimeters lager dan de eerder voorspelde waarden. Bij het verlaten van Limburg heeft het Maaswater ook niet meer de zeer hoge waterstanden tot gevolg.

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
 
Afbeelding invoegen 

De waterstanden blijven in Nederland stroomafwaarts binnen de grenzen van licht verhoogde of hier en daar verhoogde waterstanden. Op de meeste plaatsen zullen uiterwaarden wel vollopen, maar het rivierwater komt veelal niet hoger dan de voet van de dijk. Op een aantal plaatsen worden campings in de uiterwaarden ontruimd en komen grasland en akkerland onder water te staan. Veerdiensten kunnen aangepast moeten worden.
 

 
Twee factoren dragen in positieve zin bij tot de beperkte verhoging van de waterstanden in de grote rivieren in Nederland. Allereerst zorgt het zonnige, en droge zomerse weer van de afgelopen dagen in Nederland alsook het aangrenzende Duitsland en België voor een abrupte stop op de toevoer van het (overvloedige) regenwater. Daarbij wordt veel van het overvloedige rivierwater in Nederland geabsorbeerd in de uiterwaarden met de weelderige begroeiing. De uitgevoerde projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ verhogen het absorptievermogen van de rivieren inclusief uiterwaarden aanzienlijk.

Tevens is het rustige weer tijdens de afgelopen dagen gunstig. Weinig wind, veelal vanuit noordelijke en oostelijke richtingen geeft geen (extra) opstuwing van het rivierwater vanaf de zeezijde, stroomopwaarts. De afvoer van het overvloedige rivierwater kan optimaal plaatsvinden.
In de omgeving van de Brabantse Biesbosch hebben de omringende rivieren beperkte verhoogde waterniveaus. Het is niet nodig dat De Noordwaard bij deze waterstanden als overloopgebied en buffer voor hoogwater fungeert om hoge waterstanden binnen de perken te houden. Wel stroomt het rivierwater met wat grotere hoeveelheden en met meer kracht de Biesbosch in en uit.
 
Afbeelding invoegen  
Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen  
Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 

De bij deze tekst geplaatste foto’s geven een beeld van de omstandigheden in de omgeving van de vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem en Slot Loevestein alsook de Brabantse Biesbosch. De foto's zijn gemaakt op 18 en 19 juli en op 21 juli (Brabantse Biesbosch)

Informatie bij foto's
Bovenste foto: Zomerdijkje tussen Zaltbommel en Brakel is nog begaanbaar
Foto 2: De veerpont  Brakel-Herwijnen moet gebruik maken van de speciale aanlegplaatsen voor hogere waterstanden 
Foto 3: Waarschuwingsbord voor hogere waterstanden in Gorinchem, Buiten de Waterpoort
Foto 4: Uiterwaarden bij Dalem
Foto 5: Munnikenland tussen Waal en Afgedamde Maas met Slot Loevesten in de verte
Foto 6: Groesplaat aan de kant van Woudrichem-Sleeuwijk. Aan de overkant van de Boven Merwede Gorinchem te zien
Foto 7 en 8: Rivierwater stroomt (bij vloed) de Noordwaard van de Brabantse Biesbosch in
Foto 9: Fietsers maken een praatje op een van de vele bruggen in de Noordwaard. 
Foto 10: Nieuw informatiebord Leeuweveerke blijkt belangrijk voor actuele informatie. Met de hogere waterstanden was het veerpontje enkele dagen uit de vaart. Het bord staat enkele honderden meters na het buurtschap Spieringsluis aan de rechterkant van de Deeneplaatweg
Foto 11: De fietspaden in de Noordwaard van Brabantse Biesbosch zijn zonder problemen begaanbaar
Foto 12: Noordwaard, boer let gemaaid gras te drogen
 
 

                                                  ____________© hn - 22 juli 2021 ____________ 

 

Dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg - verkeersomleidingen ook voor fietsers en voetgangers

De onderstaande informatie is (onder meer) van belang voor degenen die,
* als fietser of als wandelaar de rivierdijk tussen Gorinchem en Waardenburg willen gebruiken
* de Fietsroute Rivierengebied – Natuur- en Landschapsbeleving willen fietsen. Zie voor informatie over de fietstochten in het Rivierengebied in de omgeving van Gorinchem-Zaltbommel-Slot Loevestein-Woudrichem
>> Fietsroute Rivierengebied 
 
De onderstaande informatie is in belangrijke mate gebaseerd op de gegevens die te vinden is op de website:                    -https://www.gralliantie.nl-.
 
Dijkversterkingsproject
De 23 kilometer dijk op de noordelijke oever langs de Boven Merwede en de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg wordt de komende jaren versterkt. Op de zuidelijke oever, tussen Zaltbommel en Slot Loevestein en Woudrichem vinden voor alle duidelijkheid geen grootschalige werkzaamheden plaats.
Na een lange voorbereidingstijd, duurt de uitvoeringsfase van dit grote dijkversterkingsproject een aantal jaren; van juni 2021 tot en met het jaar 2026.
Er wordt per dijkvak aan de versterking van de rivierdijk gewerkt. In juni 2021 wordt tegelijk gestart met een drietal dijkvakken. Het zijn de dijkvakken waar de werkzaamheden meerdere jaren en het langst zullen duren. De dijkvakken bevinden zich:
 
* tussen Vuren en Herwijnen
De veerpont tussen Vuren/Herwijnen-Brakel blijft bereikbaar!!
Het begin van het dijkvak dat in juni 2021 afgesloten wordt, ligt ongeveer halverwege Fort Vuren en de veerpont Brakel. Vanaf Gorinchem blijft Fort Vuren voorlopig zonder verkeersomleidingen bereikbaar. Evenals de veerdienst bij Fort Vuren, de veerpont tussen Fort Vuren en Slot Loevestein, Woudrichem en Gorinchem. In 2022 en daarna is de situatie anders. Zie voor de actuele informatie de website: -https://www.gralliantie.nl-.

* omgeving Crobsche Waard

* omgeving Tuil en Waardenburg

Deze dijkvakken worden voor al het doorgaande verkeer afgesloten, Ook voor fietsers en voetgangers. Alleen bouwverkeer is toegestaan. Er zijn verkeersomleidingen die aangegeven worden met borden.

De verkeersomleidingen staan voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers kort beschreven en op kaartjes ingetekend op de website:-https://www.gralliantie.nl-. Kijk hiervoor eerst op de Homepage van de website. 
Mogelijk zal er op de voor het verkeer open gebleven dijkvakken ook wat meer bouwverkeer rijden. Veel bouwmaterialen, grond en zand zullen wel via de rivieren aan- en afgevoerd worden. Hiervoor zijn een aantal speciale aanlegplaatsen gecreëerd. 

De verkeersomleidingen van de dijkvakken waar gewerkt wordt, volgen grotendeels de provinciale weg N830 - de Graaf Reinaldweg. Deze weg loopt grotendeels parallel aan de rivierdijk op een afstand van 100 tot ruim 500 meter.
De weg heeft een van de verkeersweg gescheiden, redelijk breed fietspad (hier en daar is het een soort smalle parallelweg). Enkele verkeerskruisingen zijn er bij de dorpen. Dit tracé van de provinciale weg strekt zich uit van Gorinchem tot en met Waardenburg. Fietsers (en voetgangers) kunnen in ieder geval via deze route van Gorinchem over de Martinus Nijhoffbrug naar Zaltbommel fietsen (wandelen); een afstand van circa 25 kilometer. De weg blijft toegankelijke verbindingen houden met, vanaf Gorinchem gezien:
* Fort Vuren en de aanlegplaats van de veerdienst van Riveer, Fort Vuren - Slot Loevestein - en eventueel verder naar Woudrichem en Gorinchem.
In juli en augustus vaart de veerboot regelmatig. Tijdens de de andere maanden van het jaar minder(alleen weekenden) of helemaal niet. Zie voor de veerdienst, de dienstregeling van Riveer!  
* De aanlegplaats van de veerpont Herwijnen - Brakel. Deze autoveerpont vaart alle dagen van de week en het hele jaar door. Zie voor de veerdienst, de dienstregeling van Riveer! 
* De brug over de Waal tussen Waardenburg en Zaltbommel - de Martinus Nijhoffbrug.  

Op de website -htpps://www.gralliantie.nl-. is uitgebreide informatie te vinden over het gehele dijkversterkingsproject. Voor een ieder die zich interesseert voor dergelijke dijkversterkingen en aanpassingen langs de rivieren is de website een rijke bron aan informatie De website zal naar verwachting ook actuele informatie blijven geven.

De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer. De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg betreft het stuk dijk van de Dalemsewal in Gorinchem tot en met de kruising met de A2 bij Waardenburg (bij de brug over de Waal bij Zaltbommel). 

De oorspronkelijke tekst van 9 juni 2021 is op enkele plaatsen aangepast op 31 juli 2022.  Dezelfde tekst is tevens geplaatst op de webpagina Actueel 2022. 
 

                                           _____ hn - 9 juni 2021 en 31 juli 2022 _____ 
 


 
Veerdiensten voor voetgangers en fietsers in de Brabantse Biesbosch:
Het Leeuweveerke en Pontje Steur

Twee veerdiensten hebben lange tijd te maken met de coronapandemie en de diverse coronamaatregelen die genomen zijn. Ze vormen belangrijke schakels in fietsroutes die op deze website staan beschreven.
 
't Leeuweveerke
Net ingang van donderdag 3 juni 2021 vaart "t Leeuweveerke” weer tussen  de Jacominaplaat (Werkendam) en Lage Zwaluwe. Het door een elektromotor aangedreven veerpontje is de noodzakelijke verbinding op de fietsroute "Rondom de Brabantse Biesbosch”. Deze fietsroute geeft een prachtig beeld van de Brabantse Biesbosch. Vooral de zuidkant van de Biesbosch met de uitgestrekte wilgenvloedbossen en het stelsel van getijden watergeulen zijn op deze route tijdens een fietstocht goed te zien en te ervaren.
Zie voor meer informatie voor een fietstocht >> Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch

Voor actuele informatie over de vaartijden, betaalwijze en dergelijke, zie de website -https://veerponten.nl- en gebruik de zoektermen Werkendam; Lage Zwaluwe en Amer (of gebruik direct de overzichtskaart met veerponten) en klik door naar de website. "t Leeuweveerke” als zoekterm op internet gebruiken geeft ook de nodige informatie. Let er wel op of deze informatie actueel en nauwkeurig is. Een andere informatiebron is: -https://beleefdebiesbosch.nl-. Gebruik de zoekterm ‘veerdiensten’. Het veerpontje heeft een beperkt aantal plaatsen en de vaartijd is aanzienlijk. Wachttijden zijn mogelijk te verwachten.

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 
Toevoeging 22 juli 2021. Vlak achter het bord wat op de linker foto staat afgebeeld is een nieuw bord geplaatst. Zie de afbeelding hieronder. De borden staan enkele honderden meters na het buurtschap Spieringsluis aan de rechterkant van de Deeneplaatweg.

Afbeelding invoegen

Pontje Steur
Pontje Steur vaart vanwege coronamaatregelen vooralsnog niet. Wanneer het voetgangers- en fietsersveer weer gaat varen is rond het Pinksterweekend in 2021 nog niet bekend.
Het veerpontje vaart over het Steurgat ten zuiden van Werkendam tussen het fietspad over de dijk langs het Steurgat (Oostwaard) en de Noordwaard van de Brabantse Biesbosch. Het is een belangrijke verbindingsschakel op de "Fietsroute Pontje Steur”. Met een aantal kilometers omfietsen via Werkendam is de fietsroute zonder een overtocht over het Steurgat wel te volgen. Dit is ook een oplossing om de fietstocht in het vroege voorjaar en in het najaar/winter toch te maken. In deze perioden van het jaar vaart het veerpontje niet.
Zie voor meer informatie >> Fietsroute Pontje Steur - Brabantse Biesbosch
Actuele informatie over wanneer het veerpontje mogelijk weer gaat varen is te vinden op -https://veerponten.nl- en op hhtps://beleefdebiesbosch.nl-.

Pontje Steur zal volgens de berichten per 1 juli weer in de vaart zijn! 

Afbeelding invoegen
 

                                              ____________© hn - 25 mei, 9 juni, 22 juli 2021 ____________ 

 

 
 
 Afbeelding invoegen
 
Februari 2021 een maand met winterse koude en warmterecords
 
De maand februari was een maand met uitersten; een week startend met sneeuwval en daarna dagen met  matige en strenge vorst. Twee weken later warmterecords met temperaturen tussen de 15 en 20 graden Celsius. In het rivierengebied was bovendien nog sprake van serieuze hogere waterstanden. Het waterpeil bij Lobith steeg in een aantal dagen tot ongeveer 14,50cm +NAP op 10 februari. Nog geen twee weken daarvoor kon op de laatste dag van januari met lekker zonnig weer en temperaturen tussen de vijf en tien graden met droge voeten lekker gewandeld worden in Munnikenland bij Slot Loevestein (twee foto's hieronder zijn genomen op 31 januari).

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Op zondag 14 februari was er sprake van een compleet andere situatie. De grote grazers waren vanwege de hoge waterstanden naar de Wakkere Dijk gebracht en werden bijgevoerd (zie bovenste foto).
Op de Slotgracht van Slot Loevestein kon geschaatst worden op een mooie ijsvloer. 


Afbeelding invoegen

 

Afbeelding invoegen

  
Twee weken later waren de omstandigheden nogmaals duidelijk veranderd. Geen ijs meer maar warmterecords voor februari met temperaturen tussen de vijftien en twintig graden Celsius; mooi wandelweer en geen sneeuw en koude zoals twee weken eerder (twee foto's Jantjesplaat, Brabantse Biesbosch; vrijdag 12-2 en zondag 21-2).

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Ook de watervogels zoals de kuifeenden zijn snel naar de lentestand overgestapt en zwemmen er lustig op los (Jantjesplaat, Brabantse Biesbosch, zondag 21-2). Het hoge water was nog niet helemaal naar de gemiddelde waterstanden gezakt. Het Munnikenland stond nog grotendeels onder water (zie onderste foto). De Konikpaarden hadden al wel een een wat drogere route gevonden van de Wakkere Dijk naar de droge gronden rond Slot Loevestein.

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen 

 
 
                                        ____________© hn - 28 februari, 1 maart 2021____________ 
 
 
 
 
 
 Afbeelding invoegen
 
 
De hogere waterstanden in de grote rivieren zijn er al, de winterse omstandigheden komen
De afgelopen weken zijn de waterstanden in de grote rivieren aanzienlijk gestegen. De Maas kreeg als eerste grote hoeveelheden regenwater te verwerken. Daarna kwamen grote hoeveelheden regenwater en smeltwater via de Rijn naar Nederland. De waterstanden liggen op het ogenblik rond de 14,40 meter boven NAP bij Lobith (6 februari).
Voor een beeld van hogere, vergelijkbare waterstanden in de omgeving van Slot Loevestein-Woudrichem-Gorinchem is een overzicht gegeven op deze website op de webpagina Actueel 2018 (onderaan de pagina). Tevens is er een fotoserie geplaatst bij de Fotobestanden. De dit jaar voorspelde sneeuw ontbreekt in de winter van 2018.
De hierboven afgebeelde foto van de hogere waterstanden op de Boven Merwede is genomen op  4 februari 2021.
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Verenigde Staten terug als actieve deelnemer Klimaatakkoord Parijs 2015
Een van de eerste officiële handelingen van de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden was de VS terug laten keren als deelnemer van het Klimaatakkoord Parijs 2015. Dit is belangrijk. De VS stoot grote hoeveelheden CO2 uit. De nieuwe president ziet de opwarming van het klimaat als een serieus probleem waar hard aan gewerkt zal moeten worden voor oplossingen.. Hij heeft hiervoor onder meer John Kerry als  'speciale gezant voor het klimaat' aangesteld.
De plannen van de VS voor de omschakeling van het gebruik fossiele energie naar het gebruik van duurzame, groene energie onder meer in de vorm van zonne- en windenergie wordt gezien als een goede kans voor een nieuwe ‘banenmotor’ in de energiesector en de economie als geheel.
 
 
 ____________© hn - 6 februari 2021____________