Actueel 2016 en Trends

 
Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2016 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde sub-pagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht.
 
Vlinders langs rivieren

Opmerkelijk zijn de vlinders die langs of in de omgeving van rivieren vliegen. In het voorjaar bij wat hogere temperaturen en vooral bij zonnige weersomstandigheden komen ze te voorschijn. Ze zijn te zien tot in het najaar.
Verschillende soorten vliegen over de uiterwaarden of kiezen de rivierdijken als richtsnoer. Soms verdwijnt een vlinder uit het zicht over de rivier.
Op de bovenstaande foto staat de gehakkelde aurelia. Gefotografeerd langs de Linge bij Vogelswerf, Spijk (10-4-2016).
Op de onderstaande foto is de dagpauwoog te zien op de gevlekte dovenetel. Gefotografeerd in de uiterwaarden langs de Boven-Merwede, tussen Woudrichem en Sleeuwijk (14-4-2016).
Vlinders zijn relatief eenvoudig te bekijken en te fotograferen. Ze zijn veelal benaderbaar tot op korte afstand. Let erop om niet in het zonlicht te gaan staan en geen luchtwervelingen te veroorzaken. Daar reageren ze direct op door weg te vliegen.
Weten welke vlinder het precies is?. Informatie is bijvoorbeeld op de website 
-www.vlinderskijken.nl-, te vinden._____________________________________© hn - april 2016_______________________________________
 
 

Tips voor Najaar en Winter
Fietstochten, wandeltochten en kanotochten in najaar en winter

De herfstperiode is bij niet teveel wind en wat zon een prachtig seizoen voor sportieve activiteiten in de buitenlucht. De herfstkleuren geven een extra dimensie aan de omgeving.
Op deze website staan routes die ook in deze periode van het jaar aantrekkelijk zijn voor tochten.

* Fietsroutes Rivierengebied
* Wandelroutes Uiterwaarden Rivierengebied
* Linge Fietsroutes
* Linge Kanotochten
* Fietsroutes Brabantse Biesbosch
* Wandelroutes Brabantse Biesbosch
* Kanotochten Brabantse Biesbosch

Zie voor meer informatie de webpagina Tips voor Najaar en Winter en/of de desbetreffende webpagina’s op de website____________________________________© hn - september 2016 __________________________________Hogere Waterstanden Grote Rivieren in Nederland - juni 2016

Aanvullende update - 30 september – Wateraanvoer bij Lobith zal de komende weken naar verwachting verder afnemen

De waterstanden zijn in drie maanden tijd veranderd van hogere waterstanden, naar waterstanden die richting zeer lage waterstanden gaan.

Neerslag is vrijwel niet gevallen in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Voor de komende week zijn de voorspelde neerslaghoeveelheden zeer gering. Met als gevolg dat de waterstanden in de Nederlandse rivieren verder gezakt zijn en nog verder zullen zakken. Ze gaan inmiddels richting extreem lage waterstanden. Zeer lage waterstanden zoals vorig jaar ook optraden. Het zijn waterstanden om extra rekening mee te houden bij een vaartocht.
Zie voor de actuele waterstanden op de Nederlandse rivieren NOS Teletekst pagina 720.
 

Laatste update - 22 september – Wateraanvoer bij Lobith is aankomende weken naar verwachting gemiddeld of iets lager dan gemiddeld 

Al meer dan een maand is weinig neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en Maas gevallen. De temperaturen waren hoog. Het rivierwater is echter niet naar extreme lage niveau's gezakt. De opgebouwde waterbuffers stroomopwaarts hebben hier aan bijgedragen.

De waterstanden bij Lobith schommelen al geruime tijd rond de 8.00 meter boven NAP. De komende weken hangt het van de neerslaghoeveelheid in het stroomgebied van de Rijn af, of er een (lichte) stijging of een (lichte) daling zal optreden.
De weersvoorspellingen geven voor de komende twee weken weinig neerslag. 

De waterafvoer van de Maas is op het ogenblik beperkt. De rivierstanden worden in belangrijke mate gereguleerd met behulp van de stuwen. Het rivierwater wordt voor een belangrijk deel vastgehouden, zodat het waterpeil voldoende hoogte voor de scheepvaart blijft houden. 
Volgens de weersvoorspellingen is de komende weken weinig neerslag te verwachten.


Update 8 augustus – Wateraanvoer bij Lobith is komende weken naar verwachting gemiddeld of iets hoger dan gemiddeld

De afgelopen weken is de waterstand van de Rijn gezakt naar een niveau van rond de 9.00 meter boven NAP bij Lobith. De verwachting was dat het waterpeil langzaam aan een aantal decimeters verder zou afnemen. Door de neerslag in de afgelopen dagen in Nederland, Duitsland en Zwitserland is dit niet het geval. Een lichte stijging met enkele decimeters is de komende dagen voorspeld. Daarna zal het waterniveau bij weinig neerslag mogelijk langzaam zakken. Lage waterstanden zijn voorlopig niet te verwachten.

De waterafvoer van de Maas blijft een wisselend beeld geven. Met de regen in Noord-Frankrijk, België en Nederland nam de waterafvoer in de afgelopen week aanzienlijk toe. De waterstand bij Borgharen gaf een stijging te zien. Bij drogere weersomstandigheden zal de waterstand in korte tijd weer dalen. Lage waterstanden zijn voorlopig in de Maas niet te verwachten.

De te verwachten waterstanden voor de komende weken zijn gunstig te noemen voor watersport op en voor recreatie langs de grote rivieren. Stromend rivierwater is goed voor luchtkwaliteit
De waterafvoer en de hogere waterstanden in juni en juli waren buitengewoon gunstig voor de productie van elektriciteit met waterkracht. De waterkrachtcentrales in het stroomgebied van de Rijn konden en kunnen verhoudingsgewijs dit zomerseizoen veel elektriciteit leveren. In vergelijking met de extreme lage waterstanden van vorig jaar zijn de verschillen groot.
Met het gebrek aan wind in de maanden juni en juli was de energieproductie met windturbines gering. De waterkrachtcentrales konden en kunnen met de hogere waterstanden een belangrijke bijdrage leveren aan een schone en duurzame energieproductie.Inmiddels zijn er meer dagen met voldoende wind om de windmolens te laten draaien.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de sub-pagina Waterkracht – Stromend rivierwater is goed voor luchtkwaliteit.
___________________________________© hn - 8-10 augustus 2016_________________________________Update  donderdag 7 juli – Voor de komende weken zijn gemiddelde waterstanden in de grote rivieren te verwachten


Beneden-Rijn en Lek
Vrijdag wordt Stuw Driel gesloten
Stuw Driel wordt op volgens de berichten op NOS Teletekst pagina 720 op 8 juli om 8.00 uur gesloten. De stuwen bij Hagestein en Amerongen zijn al een week eerder, op 1 juli gesloten.
De waterafvoer in de Rijn is de afgelopen dagen vrij langzaam maar gestaag gezakt richting meer gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar. Op 7 juli is de waterstand van circa 10.50 boven NAP bij Lobith bereikt. In de dagen tot en met het weekend gaan hier nog een aantal decimeters vanaf om op zondag rond de 10.00 meter bij Lobith uit te komen.

Stuwen op een ‘kierstand’
‘Gesloten stuwen’ betekent niet direct dat al het rivierwater in Neder-Rijn en Lek wordt tegengehouden. En dat het Rijnwater uitsluitend via Waal en IJssel richting zee stroomt. Bij de stuwen wordt bij waterstanden tussen ongeveer 10.50 en 9.00 meter boven NAP bij Lobith, nog veel rivierwater doorgelaten. Deze hoeveelheden zijn echter beduidend minder dan in geval van een of meer ‘geopende stuwen’. Aanzienlijke hoeveelheden rivierwater passeren doordat de stuwen op een ‘kierstand’ gezet worden. Een dergelijke stand betekent dat de klep van de stuw enkele tot vele decimeters boven de bodem van de rivier staat. Een ‘grote kierstand’ zorgt ervoor dat rivierwater toch in aanzienlijke hoeveelheden via Neder-Rijn en Lek kan afstromen. Zie de foto hieronder van Stuw Amerongen. Bij verder dalende waterstanden worden de kleppen van de stuwen steeds verder naar beneden gelaten. Bij lage waterstanden kan de stuw compleet gesloten worden en rusten de beweegbare kleppen op de bodem van de rivier.

Bij ‘gesloten stuwen’ kan de stroming nog aanzienlijk zijn.
De afgelopen dagen waren de stuwen bij Hagestein en Amerongen gesloten. Ze stonden wel op een ‘grote kierstand’. Het rivierwater dat de geopende stuw van Driel passeert kan daardoor verder richting zee stromen. De stroming op Lek en Neder-Rijn kan bij ‘gesloten stuwen’ toch nog aanzienlijk zijn. De waterstroming kan meerdere kilometers per uur bedragen. De stroming is echter minder sterk dan bij ‘geopende stuwen’. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de webpagina Grote Rivieren/Waterstanden en Stroming op deze website. 


Maas
De Maas heeft de afgelopen week een geringere waterafvoer en lagere waterstanden laten zien. Wel traden nog enkele (beperkte) fluctuaties op die samenhingen met plaatselijke en regionale neerslag in het stroomgebied van deze rivier.
De hoeveelheden overtollig regenwater die de Maas op het ogenblik afvoert zitten veel meer in de buurt van gemiddelden waarden voor het seizoen. De waterstand bij Borgharen heeft in de eerste week van juli waarden laten zien die in de richting van de 39.00 meter boven NAP zakken. Bij minder natte weersomstandigheden in het stroomgebied van de Maas zal de waterafvoer verder afnemen en zullen de waterstanden zakken.De stroming zal eveneens verminderen.


Extreem lage waterstanden zijn voorlopig niet te verwachten
Lage waterstanden zoals die vorig jaar gedurende enkele maanden optraden, zijn in de eerste helft van de zomer van 2016 niet waarschijnlijk. Zelfs in geval van een warme en een droge periode is dit niet aannemelijk. Daar zijn onder meer de volgende redenen voor aan te geven.
Op veel plaatsen was het erg nat de afgelopen maand. Teveel neerslag in korte perioden. Met als gevolg een groot neerslagoverschot.  De gronden in de stroomgebieden van de Rijn en Maas zijn ook nu nog op veel plaatsen verzadigd met regenwater.
Waterbuffers van de rivieren zijn gevuld. Het waterpeil van het Bodenmeer, een belangrijke waterbuffer voor de Rijn, staat aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Een aantal stuwmeren in de bovenloop van de Rijn en in een aantal zijrivieren van deze rivier staan nog vol met overtollig regenwater en/of met smeltwater.

De te verwachten gemiddelde waterstanden voor de komende weken zijn gunstig te noemen voor watersport op en voor recreatie langs de grote rivieren. 


______________________________________© hn - 7 juli 2016______________________________________Update maandag 27 juni – Hogere waterstanden bij Lobith houden nog enkele dagen aan. Lagere waterstanden zijn de tweede helft van deze week te verwachten.

Woensdag 22 juni werd voor Lobith een waterstand van 12.47 meter boven NAP bereikt. De hoogste waterstand in de maand juni 2016. In de dagen daarna zakte het waterpeil met een aantal decimeters om op zondag 26 juni rond de waterstand van 11.85 meter uit te komen. 
De daling van de waterstanden bleek echter van korte duur te zijn. Regen- en onweersbuien in Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland zorgden in de tweede helft van de vorige week voor veel neerslag en een verhoogde waterafvoer in het stroomgebied van de Rijn.

De verhoogde waterafvoer geeft in Nederland slechts een beperkte verhoging van de waterstanden. De voorspelde waterstanden voor dinsdag 28 en woensdag 29 juni zijn bij Lobith 12.15 meter boven NAP. 
Zoals het er nu naar uitziet zal het waterpeil in de tweede helft van de week aanzienlijk zakken. De weersvoorspellingen voor deze week geven in het stroomgebied van de Rijn geringe neerslaghoeveelheden aan. Bovendien lijkt  onweer voorlopig goeddeels uit het weerbeeld te zijn verdwenen.


Hogere waterafvoer en sterkere stroming op de IJssel door grote regionale neerslag hoeveelheden.
Zeer grote neerslaghoeveelheden in de Achterhoek en in aangrenzende gebieden in Duitsland hebben in de twee helft van de vorige week voor een uitzonderlijk grote waterafvoer in de Oude IJssel en de Berkel gezorgd. Deze relatief kleine rivieren hebben hun beginpunt over de grens in Duitsland en monden uit op de IJssel in de omgeving Doesburg en Zutphen. Andere waterlopen in de omgeving van de IJssel zullen eveneens een bijdrage geleverd hebben aan de hogere waterafvoer en waterstanden op de IJssel tijdens de zeer natte tweede helft van de afgelopen week.

De waterstanden op de IJssel waren en zijn nog steeds hoger dan op grond van de waterstanden bij Lobith en de IJsselkop te verwachten zijn. De grote regionale toevoer van overtollig regenwater in een rivier met een geringere afvoercapaciteit dan bijvoorbeeld de Waal heeft aanzienlijke effecten op de waterstanden. Bovendien kan de stroming in de IJssel vooral bij Doesburg en Zutphen sterker zijn dan bij een gelijkmatige waterafvoer.

De grote hoeveelheden aan overtollig regenwater zal naar verwachting over enkele dagen grotendeels zijn weggewerkt.


De Maas is een regenrivier
De waterstanden in het stroomgebied van de Maas hangen in sterke mate samen met de weersomstandigheden in het stroomgebied.
Na dalingen van de waterstanden traden vrij onverwachts weer stijgingen op die samenhingen met plaatselijke en veelal kort durende maar heftige regen- en onweersbuien. De uitgebreide schaal waarop de buien voorkwamen, zorgden toch voor veel neerslag in het stroomgebied. Eind vorige week was er bovendien sprake van een regenzone die onafgebroken voor langere tijd voor neerslag zorgde.

De waterafvoer vanuit Frankrijk en België is de afgelopen dagen enigszins afgenomen. Gezien de gunstige weersvoorspellingen voor de gebieden in de omgeving van de Maas, zal de waterafvoer naar verwachting verder afnemen. Weinig neerslag is voorspeld en er is een geringe kans op onweer. Lagere waterstanden zijn deze week in Nederland te verwachten.


Zie voor de dagelijkse actuele waterstanden NOS Teletekst pagina 720
In deze dagelijkse berichten van Rijkswaterstaat over de waterstanden op de grote rivieren in Nederland en andere Europese landen wordt tevens informatie gegeven over het al dan niet geopend zijn van de drie stuwen in de Neder-Rijn en Lek (bij Driel, Amerongen en Hagestein). De drie stuwen zijn op het ogenblik bij de hogere waterstanden geopend. De stuw bij Amerongen heeft deze dagen echter de vermelding "geopend, geen doorvaart”. Doorvaart is verboden. Gebruik van de sluis is noodzakelijk.
Zie voor meer informatie ook NOS Teletekst pagina 721 met berichten over Stremmingen Nederlandse Binnenvaart. Sommige stremmingen kunnen te maken hebben met de waterafvoer en de waterstanden van de rivieren.


Toelichting foto's
Bovenste foto: Havenhoofd van de Historische Haven van Woudrichem (Boven-Merwede) bij een waterstand van circa 12.40 meter boven NAP bij Lobith.
Onderste foto: Gedeeltelijk overstroomde uiterwaarden van de Waal ter hoogte van Herwijnen bij eenzelfde waterstand als bij de bovenste foto is aangegeven. 


_____________________________________© hn - 27 juni 2016_____________________________________


Hogere Waterstanden Grote Rivieren in Nederland - juni 2016

Update 15 juni – Hogere waterstanden houden aan
Zoals het er nu naar uitziet houden de hogere waterstanden in de grote rivieren in Nederland voorlopig aan. Vorige week zijn de waterstanden op de Rijn weliswaar enigszins gezakt. Ze schommelden een aantal dagen rond de 11.60 meter boven NAP bij Lobith. De voorspellingen voor de komende dagen komen neer op een geleidelijke stijging naar niveaus van circa 12.30 meter bij Lobith op zaterdag 18 juni. Deze zijn vergelijkbaar met de waterstanden van twee weken geleden. Mogelijk komen in de dagen na het weekend hier nog enkele decimeters bij. Zo als het er nu naar uitziet blijven de waterstanden echter lager dan in juni 2013. De waterstanden in 2013 lagen rond de 13.00 meter boven NAP bij Lobith.

Een verdere stijging in de komende dagen hangt vooral af van de neerslag in het stroomgebied van de Rijn in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Naar het aankomende weekend toe zitten er nog enkele dagen met een aanzienlijke hoeveelheid neerslag in de weersvoorspellingen. Het aankomende weekend verloopt droger. De eerste dagen van de volgende week zijn vooral in Zuid-Duitsland en in Zwitserland dagen met een aanzienlijke hoeveelheid voorspelde neerslag. Deze neerslag zal er voor zorgen dat de waterstanden niet snel zullen dalen in het stroomgebied van de Rijn.

In de loop van de volgende week geven de weersvoorspellingen vanaf woensdag 22 juni aanzienlijk droger weer aan; een aantal dagen met weinig of geen neerslag in de omgeving van de Rijn in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Houden de dagen met een beperkte regen of met droog weer aan dan zullen de waterstanden daar snel op reageren. En is een aanzienlijke daling te verwachten.

In het stroomgebied van de Maas valt de neerslag de komende dagen nog in aanzienlijke hoeveelheden; dagen met een neerslag van circa 10 mm zijn geen uitzondering. De waterafvoer zal niet afnemen. Daarna wordt een drogere periode voorspeld. In het weekend en in de aankomende week zal er nauwelijks neerslag vallen. Zo is de voorspelling. De waterafvoer zal in de loop van de volgende week afnemen.

Zie voor de dagelijkse actuele waterstanden NOS Teletekst pagina 720.Toelichting bij de foto's
Op de bovenste foto is de Waal en uiterwaarden bij de veerpont Herwijnen-Brakel te zien. De toegangsweg naar de veerpont is niet ondergelopen zoals in het jaar 2013 (zie foto hieronder). Wel zijn de uiterwaarden op een aantal plaatsen drassig. De foto is gemaakt op zondag 5 juni 2016 bij een waterstand van circa 12.20 meter bij Lobith.

De tweede foto geeft het toegangspad naar het uiterwaardengebied de Groesplaat weer. Dit natuurgebied ligt tussen Woudrichem en Sleeuwijk aan de Boven-Merwede. De foto is genomen op donderdag 9 juni 2016 bij een waterstand van circa 12.00 meter bij Lobith. Het natuurgebied (Brabants Landschap) was en is mede door het opgehoogde pad nog goed toegankelijk. De hogere gedeelten zijn begaanbaar, de lagere gedeelten zijn gedeeltelijk ondergelopen of drassig.Aanvullende informatie waterstanden grote rivieren
Op de Merwede en de Waal, Lek en ook de Maas spelen naast de waterafvoer van bovenaf nog andere factoren een rol op de waterstanden:
* Eb- en vloedwerking. De eb- en vloed werking kan nog merkbaar zijn tot in de omgeving van Zaltbommel op de Waal, Hagestein op de Lek en Lith op de Maas. In de omgeving van de genoemde plaatsen is de invloed echter gering.
* De hoeveelheid rivierwater dat uit het Haringvliet de zee op wordt gespuid. Dit bepaald voor een belangrijk deel de waterstanden in het Haringvliet. Lage waterstanden bevorderen de afvoer van het rivierwater van de Nieuwe Merwede, Boven Merwede en de Waal alsook van de Maas. 
* Binnendijks regen- en rivierwater dat op de grote rivieren wordt geloosd. Zo wordt overtollig Lingewater bij Boven-Hardinxveld op de Beneden-Merwede geloosd. Via de Dieze kan een aanzienlijke hoeveelheid regenwater uit een groot gebied, bij Den Bosch op de Maas worden geloosd. De invloed van deze naar verhouding kleine waterstromen is beperkt, maar is wel van invloed op de waterstanden in de grote rivieren.
* De opstuwende werking door een (krachtige) wind van zee. De waterstanden langs de kust kunnen hierdoor hoger dan gemiddeld zijn. Bovendien heeft de wind een opstuwende werking op het richting zee stromende rivierwater. ____________________________________© hn - 15 juni 2016______________________________________
 


Hogere Waterstanden Grote Rivieren in Nederland - Juni 2016 

Zware buien in Frankrijk en Duitsland en andere nabij gelegen landen zorgen in de eerste week van juni 2016 voor overstromingen en wateroverlast. Daarbij zijn een aantal slachtoffers te betreuren. De materiële schade is fors. Grote problemen zijn er in het stoomgebied van de Seine en in de stroomgebieden van enkele rivieren in Zuid-Duitsland.
De neerslag is intensief maar merendeels lokaal en houdt veelal niet voor langere tijd onafgebroken aan. De buien gaan niet zelden gepaard met onweer. In heuvelachtig terrein kan dit toch voor een snelle stijging van het waterpeil in rivieren en beken zorgen.

In Nederland vallen plaatselijk zware buien met grote neerslaghoeveelheden. Met als gevolg dat in een aantal plaatsen regenwater in straten en in huizen staat. Het rioleringsstelsel kan het vele water niet snel genoeg verwerken. 
Een aantal beken en riviertjes kunnen het overtollige regenwater op sommige plaatsen niet snel genoeg afvoeren met als gevolg een lokale overstroming.

De waterstanden in de grote rivieren in Nederland zijn hoog voor de tijd van het jaar. De waterniveaus zijn echter niet uitzonderlijk en ook niet verontrustend. De voorspellingen voor de komende dagen geven na 4 juni een dalend waterpeil aan. De voorspelde hoogste waterstand bij Lobith ligt rond de 12.40 meter boven NAP.
Hierbij dient aangetekend te worden dat de weersvoorspellingen voor de komende twee weken nog onzeker zijn. De kans bestaat dat het weer met warme, vochtige en onstabiele lucht en de stevige regen- en onweersbuien na een aantal drogere dagen terugkomt. We krijgen dan in Nederland en/of in de nabij gelegen landen met weer te maken dat vergelijkbaar kan zijn met de omstandigheden zoals in de eerste week van juni. Dit zal dan van invloed zijn op de waterstanden. 

Enkele vergelijkingen met omstandigheden uit voorgaande jaren worden hier gegeven.
In augustus 2007 waren de waterstanden in Rijn en IJssel een aanzienlijk aantal dagen een halve tot een meter hoger dan de huidige 12.40 meter.

Op de foto’s staan omstandigheden weergegeven in de eerste week van juni 2013. De waterstanden bij Lobith lagen toen rond de 13.00 meter boven NAP. 

De bovenstaande foto laat een geopende stuw bij Hagestein zien. De tweede foto geeft de situatie van de ondergelopen toegangsweg van de veerpont Brakel-Herwijnen weer. De veerpont vaart naar de aanlegplaats die gebruikt wordt bij hogere waterstanden. De derde foto geeft de gedeeltelijk ondergelopen uiterwaarden bij Herwijnen. Het vee bevindt zich nog op de hogere gedeelten van de uiterwaarden. Op de vierde foto staat het onderlopen bruggetje in de uiterwaarden bij Gameren. Er staat een sterke stroming in de watergeul door de uiterwaarden. Op de vijfde foto geeft de omstandigheden bij de dijken aan. Ondergelopen uiterwaarden en rivierwater bij de dijk.
 


Punten om op te letten bij hogere waterstanden zijn bijvoorbeeld:
* Uiterwaarden langs de rivieren zijn op veel plaatsen geheel of gedeeltelijk ondergelopen. Recreatie zal op veel plaatsen (tijdelijk) niet mogelijk zijn. Campings, jachthavens, agrarische bedrijven en beheerders van natuurgebieden in de uiterwaarden hebben extra maatregelen genomen. 
Laat u niet ongewenst verrassen door het rivierwater in de uiterwaarden. Meer informatie is te vinden op de webpagina Wandeltochten Uiterwaarden op deze website.

Fietsen en wandelen over de dijken is gewoon mogelijk. Let bij een fiets- of wandeltocht wel  op de dienstregeling van de veerponten. Sommige veerponten kunnen vanwege de hogere waterstanden (tijdelijk) uit de vaart zijn. 

* Bij het plannen van een (meerdaagse) vaartocht over de grote rivieren dient rekening te worden gehouden met een sterkere stroming. Op Maas, Waal en Merwede zijn de stromingen sterker. Op Neder-Rijn en Lek zijn de stuwen geheven waardoor de stroming al snel rond de vier kilometer per uur zal bedragen. Op sommige punten kan dat zelfs meer zijn. De stroming op de IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen is nog sterker dan op de Neder-Rijn en Lek.
Het zijn stroomsnelheden om terdege rekening mee te houden. Zie voor meer informatie de sub-pagina Waterstanden en Stromingen (webpagina Grote Rivieren) op deze website.

Een ander punt van aandacht is de vaarweg. Deze kan hier en daar door de hogere waterstanden onduidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de veelal onderstaande kribben en stukken uiterwaarden die ondergelopen zijn._____________________________________© hn - 4 juni 2016_____________________________________Fietstochten zonder Winterstop - Tips en Aandachtspunten

De dagtemperaturen bevonden zich in december 2015 meerdere weken in de dubbele cijfers. Tien graden en meer zijn temperaturen die verwacht worden in de herfst en in de lente. Niet in de winterperiode. Records zijn gebroken in december 2015. Het zijn temperaturen die zeker als de wind gering is en de zon schijnt, uitnodigen voor een korte of langere fietstocht.

Maar ook zonder dagen die te warm zijn voor de tijd van het jaar is fietsen tijdens het seizoen met de korte dagen op een aanzienlijk aantal dagen goed mogelijk. Belangrijk is om met een aantal punten rekening te houden. Dit kan ongewenste verrassingen voorkomen. Belangrijk punt is bijvoorbeeld: Kies bij voorkeur de dagen dat het niet vriest en niet glad is.

Op de sub-pagina Fietstochten zonder Winterstop staan een aantal tips en aandachtspunten. Ze kunnen bijdragen aan een mooie fietstocht in het winterseizoen. Een fietstocht die toch net iets anders is dan een fietstocht in de andere seizoenen. Bijvoorbeeld zijn de landschappen in de winter compleet anders. Dit komt voor een belangrijk deel door het winterse daglicht. Daarnaast hebben de meeste bomen en struiken geen bladeren. Het geeft vergezichten die in de andere seizoenen niet te zien zijn.

De tips en aandachtspunten voor fietstochten tijdens het winterseizoen zijn beschreven rond de volgende onderwerpen:
*Kies een dag met goede weersomstandigheden  - welke weersfactoren zijn belangrijk?
*Goede fietskleding belangrijk
*Fiets en fietsuitrusting
*Eten en drinken onderweg
*Pech onderweg
*Goede fietsroute voor een fietstocht is belangrijk
*Extra aandacht aan de voorbereiding besteden

Zie voor meer informatie de sub-pagina Fietstochten zonder Winterstop_____________________________________© hn - januari 2016____________________________________Klimaatakkoord Parijs - December 2015 

Wereldwijd akkoord
Op zaterdag 12 december is in Parijs een akkoord gesloten door 195 landen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Eerst staat vooral  de vermindering van de stijging van de uitstoot voorop. Later dient het te gaan om een absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Een drastische vermindering van de emissie van broeikasgassen is nodig om de snelle en sterke opwarming van de atmosfeer op aarde tegen te gaan. En ingrijpende verstoringen van het klimaat te beperken en waar mogelijk te voorkomen.
Grote bedreigingen zijn onder meer de zeespiegelstijging, tropische stormen en overstromingen, langdurige droogteperioden en de optredende langdurende smogvorming in grootstedelijke gebieden op de wereld.

Verandert het klimaat in Nederland?
In de week na de afsluiting van de Klimaattop in Parijs liggen de dagtemperaturen in Nederland aanmerkelijk hoger dan gemiddeld. In de tweede helft van de week worden temperaturen voorspeld die liggen tussen de 10 en 15 graden Celsius overdag. Dit zijn temperaturen die men niet verwacht in de wintermaand december.
Schaatsen op natuurijs is een activiteit waar velen naar verlangen in de wintermaanden. Maar het is al weer enkele jaren geleden dat dit op ruime schaal mogelijk was.


De effecten van droge perioden gaan niet aan Nederland voorbij. Hoewel de neerslag in Nederland soms aanzienlijk was, bleven de waterstanden in de grote rivieren in het jaar 2015 een aantal maanden extreem laag.
Perioden met extreem lage waterstanden komen de laatste tijd vrij regelmatig voor. Naast perioden met een grote afvoer van rivierwater, zijn de lage waterstanden in de grote rivieren opmerkelijk.
Zie voor meer informatie over dit onderwerp de webpagina’s Actueel 2015 en Trends en Waterstanden en Stroming op deze website.Zelf mogelijkheden benutten
De Klimaattop heeft een hoopgevend akkoord tussen landen opgeleverd. Het is een ingrijpend akkoord en een akkoord voor een lange termijn. Maatregelen en effecten zullen veelal niet van vandaag op morgen ingevoerd en merkbaar zijn.
Dit zijn belangrijke redenen om als consument en als burger zelf met een weinig klimaat belastende levenswijze door te gaan. Of met een minder klimaat belastende levenswijze te beginnen. 

Op deze website staan route beschrijvingen van fietstochten, wandeltochten en vaartochten met kleinere, langzaam varende boten. Bij de routes en in de beschrijvingen is uitgegaan van een duurzame invulling van sportieve activiteiten. Daarnaast geeft de informatie en het maken van de tochten onder meer kennis en inzichten over rivieren en waterrijke gebieden. 


Informatie foto's
Foto 1: Geeft een beeld van schaatspret op de uiterwaarden van de Lek. De foto dateert van februari 2012.
Foto 2 en 3: Hierop is de droogstaande bedding van een watergeul langs de Waal (omgeving Gameren) afgebeeld. De opnamen zijn gemaakt in de zomer 2015 tijdens de periode met extreem lage waterstanden.
Foto 4: Nieuwe inrichting met fietspaden in de Noordwaard  (Brabantse Biesbosch)

De uitgebreide versie van de bovenstaande tekst staat op een afzonderlijke webpagina___________________________________© hn - december 2015_______________________________